به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان اعلام نمود در تاریخ ١٣٩٩.١١.١۴ تعداد ۵،٨٠٠،٠٠٠ سهام شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سهامی عام) به صندوق سرمایه گذاری و بازارگردانی سینا بهگزین جهت بازارگردانی منتقل گردید. ضمنا در تاریخ ١٣٩٩.١١.١٨ تعداد ٢،۵٠٠،٠٠٠ از سهام شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سامی عام) با نماد غبهار به ارزش خالص ٩۴،٣٧۵میلیون ریال به بهای تمام شده ٢٨،٠٧۵میلیون ریال و در تاریخ ١٣٩٩.١١.١٩تعداد٣،٠٠٠،٠٠٠ از سهام شرکت کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان (سامی عام) با نماد غبهار به ارزش خالص ١١٢،٠٣٣ میلیون ریال به صورت بلوکی به دو شخص حقیقی و به بهای تمام شده ٣٣،۶٩٠میلیون ریال به فروش رسید.