به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهساز کاشانه تهران اعلام نمود ١ واحد تجاری و ٢واحد خدماتی پروژه ١۵خرداد اردبیل را از طریق مزایده به فروش می رساند.