به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پارسیان اعلام داشت با توجه به مالکیت ١٠٠ درصدی شرکت سرمایه گذاری پارسیان در شرکت اپال کانی پارس سود حاصل از فروش سهام فوق الذکر برای شرکت سرمایه گذاری پارسیان معادل ١٧،٠٧٨ میلیارد ریال می باشد لیکن در صورتهای مالی تلفیقی شرکت سرمایه گذاری پارسیان و صورتهای مالی تلفیقی بانک پارسیان معادل مبلغ سود در حقوق مالکانه، تحت سرفصل آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل شناسایی شده و افزاینده حقوق مالکانه خواهد بود. بنابراین از این بابت صورت سود و زیان تلفیقی شرکت سرمایه گذاری پارسیان تعدیل خواهد گردید. لذا با توجه به ضوابط تقسیم سود در مجامع که بر اساس آن بسته به اولویت کمتر بودن سود قابل تقسیم اصلی و تلفیقی اتخاذ تصمیم می شود، سودی از بابت این معامله در مجمع شرکت سرمایه گذاری تقسیم نشده لذا این معامله در صورتهای مالی سال ١٣٩٩ بانک پارسیان (البته تا زمان واگذاری کنترل در شرکت اپال کانی پارس) اثر سود و زیانی نخواهد داشت.