مجمع عمومی عادی سالیانه "ثنظام" به منظور تصویب صورت های مالی این شرکت امروز برگزار شد.