به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولیدی کاشی تکسرام اعلام داشت با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولیدی و تاثیر آن بر بهای تمام شده محصولات و با عنایت به کشش بازار ،نرخ فروش محصولات شرکت به میزان ٢۵ درصد از تاریخ ١۴٠٠.٠١.٠١ افزایش خواهد یافت . افزایش نرخ مذکور بر درآمدهای عملیاتی پیش بینی شده جهت سال ١٣٩٩ اثری نخواهد داشت و همچنین با عنایت به در دسترس نبودن ترکیب تولید و فروش در سال آینده ، اثر افزایش نرخ مذکور بر درآمدهای سال آِینده متعاقبا اعلام خواهد شد .