همانطور که پیش تر نیز اعلام کردیم یکی از برنامه های ما ورود به حوزه حمل بین المللی است. اخیرا شعبه ترکیه را راه اندازی کردیم و در برنامه داریم تا به زودی شعبه افغانستان را نیز راه اندازی کنیم.