به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فولاد خوزستان از برنامه خرید سهام خزانه (٢۵٠ میلیون سهم) طبق مصوبه هیات مدیره خبر داد.