به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت واسپاری ملت اعلام داشت انتقال ۴٩٩,٧۶۵,٩٢٢ سهم واسپاری ملت به ارزش ٧٢۴,۶۶٠,۵٨۶,٩٠٠ ریال از شرکت گروه مالی ملت به شرکت بهساز مشارکت های ملت ( از شرکت های تابعه بانک ملت ) مطابق با تصویب نامه بانک ملت صورت پذیرفت .