شرکت صنعتی زر ماکارون در بهمن ماه ١.۶٩٣ میلیارد فروش ریال فروش را به ثبت رساند. رشد ١٠٣ درصدی ریالی و رشد ٢٣ درصدی تناژ فروش تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل توجه بوده و توانست، در بهمن ماه ١۶.٨۵٠ تن از انواع محصولاتش را به فروش برساند و مهر تاییدی بر عملکرد درخشان و رو به رشد خود بزند...

بورس۲۴ : شرکت صنعتی زر ماکارون در بهمن ماه 1.693 میلیارد ریال فروش را به ثبت رساند. 

بر اساس این گزارش رشد 103 درصدی ریالی و رشد 23 درصدی تناژ فروش تا پایان بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل قابل توجه بوده و این مجموعه توانسته، در بهمن ماه 16.850 تن از انواع محصولاتش را به فروش برساند و مهر تاییدی بر عملکرد درخشان و رو به رشد خود بزند.