به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش عملکرد و تولید و فروش ماهانه خود را روانه کدال کردند.