به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش درآمد خود تا پایان بهمن ماه امسال را منتشر نمودند.