به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهنوش ایران نرخ فروش دلستر پت یک لیتری را از ٩۴،٠٠٠ ریال به ١٠۵،٠٠٠ ریال افزایش داد.