به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،تامین سرمایه نوین ۵/٧١ درصد سهام شرکت بیمه نوین را به طور عمده و نقد از طریق عرضه در بازار فرابورس ایران به فروش می رساند.