بیشترین خروج پول خرد از گروه های بانکی، سرمایه گذاری، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی، بیمه، فعالیت های کمکی به نهادهای مالی و شرکت های چند رشته ای صنعتی عمده ترین فروش حقیقی به حقوقی...