به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش ٣١۴ میلیارد ریال از محل خرید و فروش سهام سود کسب نمود.