به گزارش کدال نگربورس ٢۴، چند شرکت گزارش تولید و فروش خود را منتشر کردند.