به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت دیگر هم گزارش تغییرات پرتفوی خود را منتشر نمودند.