به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، ۵/٧١درصد سهام شرکت بیمه نوین در تاریخ ١٨ اسفند به قیمت پایه هر سهم ١٢۵٠ تومان عرضه عمده می شود.