به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت مارگارین در ٢ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ١٨٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ١٠٧ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.
مارگارین در بهمن ماه خوب فروخت