به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت نفت بهران در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ۵٢١٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٧۴١ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۶ درصد رشد داشته است.