به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت پتروشیمی پارس در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٢٢۵۴١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٨٩٠ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵٣ درصد رشد داشته است.