مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری ارس صبا به منظور تصویب صورت های مالی این شرکت امروز چهارشنبه ۶ اسفند ماه، برگزار شد.