به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری سلیم افزایش سرمایه ١٠٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.