به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس مجوز افزایش سرمایه ١٢٨ درصدی شرکت ماشین سازی اراک از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را صادر کرد. همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ ١۴٣۵ میلیارد تومان به مبلغ ٢٠۶٣.٨ میلیارد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت ٢ سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.