به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت به پرداخت ملت در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری ٢۴۴٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٢٣۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ درامد این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٣١ درصد رشد داشته است.