به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر اعلام نمود در مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی : راهبری ، نگهداری و تعمیرات شناورهای جستجو ونجات دریایی برنده شده است.