به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت شیراز در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩ حدود ٢۵٧٧ هزار متر مکعب تولید داشت.