به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت نفت پاسارگاد در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ۴١٩٩ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴٩۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢١ درصد رشد داشته است.