به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت در عملکرد ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩، حدود ٢٢٩۴۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١٧٧١١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ۵۵۴ میلیارد تومان و در کل دوره ۵٢٣۵ میلیارد تومان مثبت بود.