به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سیمان باقران از انعقاد قرارداد فروش سیمان به مبلغ ٢۶میلیارد تومان خبر داد.