به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس در اولین ماه سال مالی خود ٧میلیارد تومان محصول فروخت که ١٣٧درصد نسبت به بهمن٩٨رشد داشته است.