به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک خاورمیانه در عملکرد ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩، حدود ٣٢٢۶ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٠١۴ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ١١۵ میلیارد تومان و در کل دوره ١٢١٢ میلیارد تومان مثبت بود.