به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک صادرات در عملکرد ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٩، حدود ٢٣٠٠٨ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٠۴۴١ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٢٣٣ میلیارد تومان و در کل دوره ٢۵۶٧ میلیارد تومان مثبت بود.