به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت نفت ایرانول در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ۴٣۶٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۴٠٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.