به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در بهمن ماه ۴٠۶٩ میلیارد تومان افزایش داشت.nav بورسی شرکت ١۵٧٢ تومان برای هر سهم می باشد.