به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران از انعقاد قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری درفعالیت ساختمانی خبر داد. مبلغ قرارداد ١٠٠ میلیارد تومان می باشد.