به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در ١١ ماهه منتهی به بهمن سال جاری از فروش محصولات خود ٢۵۴١٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٣۴١۵ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢١ درصد رشد داشته است.گزارش بسیار خوبی است.