به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پورتفوی بورسی هلدینگ فارس در پایان بهمن به ١۴٨٨۴۶ میلیارد تومان رسید.