سهام بیمه ای نیز مانند بسیاری از سهم های دیگر در بازار سرمایه طی یک سال اخیر فراز و فرود قابل توجهی را پشت سر گذاشته اند. آن ها نیز مانند سهام بسیاری دیگر از گروه ها در دوره رونق بازار رشد خوبی را تجربه کردند اما به نظر می رسد در دوره ریزش بازار در مقاطعی متحمل اصلاح زیادی شدند.