به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره شرکت فولاد آلیاژی ایران افزایش سرمایه ٢٠ درصدی این شرکت از محل سود انباشته را مورد تصویب قرار داد.