شرکت نفت و گاز تامین رئیس هیات مدیره جدید خود را شناخت. خبرنگار بورس ٢۴ گزارش داد : محمد رضا صادقی مقدم مدیر اسبق شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به ریاست هیات مدیره تاپیکو منصوب شده است...

بورس۲۴ : شرکت نفت و گاز تامین رئیس هیات مدیره جدید خود را شناخت.

خبرنگار بورس۲۴ گزارش داد : محمد رضا صادقی مقدم مدیر اسبق شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران به ریاست هیات مدیره تاپیکو منصوب شده است.

صادقی مقدم پیش از این معاون امور شرکت های «وغدیر» و معاون «ونیکی» و مدیرعامل مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران بود.

در این حال گفته می شود ، حسین ابویی مهریزی نیز به عنوان مدیرعامل هلدینگ نفت و گاز تامین منصوب خواهد شد.در حال حاضر،حسین ابویی، سید پندار توفیقی ، محمدرضا صادقی مقدم و علی حسینی چهار عضو هیات مدیره تاپیکو هستند.

همچنین شنیده ها حاکی از آن است که محمد رضا مایلی مدیر عامل شرکت هامون سپاهان شده است.مایلی در کارنامه خود سمت مدیرعاملی گروه خدمات مالی آرمان آتی و عضویت هیات مدیره کارگزاری آرمون بورس را به ثبت رسانده است.