به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری غدیر در بهمن ماه سودی کسب ننمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ۵٩٣۶ میلیارد تومان افزایش داشت.