به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد اعلام نمود در نظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکت های بیمه پاسارگاد به میزان ١٩.٩٩ درصد، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به میزان ۵.۴١ درصد ،مپنا به میزان ٣.٧۵درصد و ارزش آفرینان پاسارگاد به میزان ٩٧.٩٩ درصد اقدام نماید.
توضیحات تکمیلی  بانک پاسارگاد در خصوص برگزاری مزایده