به گزارش کدال نگر بورس٢۴، چند شرکت گزارش تغییرات پرتفوی خود در بهمن ماه را ارائه نمودند.