کاهش حجم خروج نقدینگی خرد از بازار سرمایه و افت شدید ورود آن به صندوق های با درآمد ثابت حقیقی ها امروز تا توانستند «فملی، کسعدی، فولاد، مداران، کاوه، شتران، ساذریح، فوکا، فجر، سشمال، اوان، وملی، پارسان، سفارس، وساخت، ومهان، ساروم، هرمز، ساربیل و تکنو» را از حقوقی ها خریداری کردند