به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ، شرکت گلتاش در ٢ ماهه منتهی به بهمن سال ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ١۶٠ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ٨٨ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٢ ماهه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶١ درصد رشد داشته است.