به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بازارگردانی شرکت ایران خودرو توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی توسعه بازار تمدن در تاریخ ۵ اسفند پایان می پذیرد.


نظرات