به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی در بهمن ماه حدود ۵ میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه ٨۴٧ میلیارد تومان افزایش داشت.