به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک پاسارگاد اعلام داشت در راستای اجرای مفاد ١۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و به منظور کاهش سرمایه گذاری های غیر بانکی، این بانک در نظر دارد نسبت به عرضه سهام شرکت های بیمه پاسارگاد، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات ،مپنا و ارزش آفرینان پاسارگاد اقدام نماید.
بانک پاسارگاد مزایده در راه دارد