به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ارزش پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در بهمن ماه ٢١٨۶ میلیارد تومان افزایش داشت.گفتنی است شرکت ١۴ میلیارد تومان نیز از معاملات خود سود کرده است.nav بورسی شرکت ١١٨٠ تومان برای هر سهم می باشد.